Intreprindere Familiala (I.F.)

Ordonanta de urgenta nr. 44 din anul 2008 reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al Intreprinderilor Individuale (I.I.) si Intreprinderilor Familiale (.I.F.) autorizate sa desfasoare activitati economice.

Profesiile liberale, precum si activitatile economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale, NU pot fi inregistrate si desfasurate de catre Intreprinderi Individuale, sau de catre Intreprinderi Familiale. De asemenea, lucrul acesta este valabil si pentru acele activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare ori alte interdictii.

Avand ca fundament dreptul la libera initiativa, dreptul la libera asociere si dreptul de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de legea in vigoare.

Persoanele fizice la care ne refeream mai inainte pot desfasura activitatile economice ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale (I.I.), sau ca membri ai unei intreprinderi familiale (I.F.). Acestea trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul tarii noastre, in conditiile prevazute de lege.

Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre intreprinderile individuale sau de catre intreprinderile familiale, trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008. Autorizarea functionarii, in conditiile ordonantei mentionate, nu exonereaza intreprinderile individuale (I.I.) si pe cele familiale (I.F.) de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

Acele persoane fizice care doresc sa desfasoare activitatile economice ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale (I.I.) ori ca membri ai unei intreprinderi familiale (I.F.) au obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

Persoanele fizice care doresc sa desfasoare activitati economice in forma I.I. sau I.F. trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii cumulative:

 1. au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale precum si in cazul reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 16 ani – in cazul membrilor intreprinderii familiale;
 2. nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 3. au un sediu profesional declarat conform legii;
 4. declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Documentele necesare pentru infiintarea unei Intreprinderi Familiale sunt urmatoarele:

 • Copii dupa C.I. (minimum doua persoane, intre care sa existe pana la gradul 4 de rudenie),
 • Copie dupa certificatele de nastere,
 • (in cazul in care a intervenit schimbarea numelui) copie dupa certificatul de casatorie,
 • Copie dupa diploma/alte acte de studii/dovada calificarii pentru domeniul de activitate dorit (in cazul in care nu detineti un act de studii care sa aiba legatura cu obiectul principal de activitate, atunci este necesara dovada incadrarii pe o perioada de cel putin 2 ani in domeniul respectiv – copie dupa carnetul de munca); aceasta conditie trebuie indeplinita de toate persoanele,
 • Copie legalizata dupa dovada proprietatii spatiului unde va fi sediul social,
 • Extras de carte funciara in original, in termen de valabilitate,
 • Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate,
 • Acordul Asociatiei de proprietari/locatari (dupa caz),
 • Contract de comodat, (va fi intocmit de catre noi)
 • Procura speciala de numire a Reprezentantului,
 • Specimen de semnatura pentru reprezentantul societatii,
 • Procura notariala de imputernicire (daca este cazul),
 • Acord de constituire. (va fi intocmit de catre noi).